Informacje

Regulamin

___________________________________________________________________________________________________

 .

Sklep Internetowy działający pod adresem www.artekago.pl, prowadzony jest przez ARTEKAGO Katarzyna Adamczyk-Gorzkowska, ul. Golkowicka 10, 30-698 Kraków. NIP numer: 6792726246. Regon numer: 122401380.  

 

Definicje:

Sprzedawca – jest to ARTEKAGO Katarzyna Adamczyk-Gorzkowska z siedzibą przy ul. Golkowickiej 10.

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://artekago.pl.

Kupujący (Klient) – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Towar – rozumie się przez to artykuły oferowane przez Sprzedwcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 4. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu artekago.pl, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu internetowego artekago.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. Stany magazynowe oblicza komputer, jednak sporadycznie możliwe są pomyłki. Może też zaistnieć sytuacja, w której inny klient zamówi towar o chwilę wcześniej. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty  przez Kupującego zwróci mu należną sumę pieniężną.

 6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

 7. Dla korzystania ze Sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

 8. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień. 

 9. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego ( w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła), zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
  a) W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Artekago.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży. 
  b) Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
  c) Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza .W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w artekago.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

 10. Kupujący składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący powinien potwierdzić zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

 11. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Kupującego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na stronie internetowej Sklepu.

 12. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 13. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówienie:
  a) Przelewem na numer konta bankowego 11 2490 0005 0000 4500 4448 8745 (Alior Bank ) - ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia
  b) Za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami.

 14. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

 15. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

 16. Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Koszty dostawy).

 17. Cena za transport uzależniona jest od całkowitej wagi zamówionego Towaru (Towar wraz z opakowaniem) i jej koszt kształtuje się zgodnie z opłatami zawartymi w cenniku Poczty Polskiej powiększonymi o wartość podatku VAT. Opłata w całości pokrywana jest przez Kupującego.

 18. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 19. Kupujący może zgłosić reklamację (odnoszącą się do Poczty Polskiej) przesyłki w każdej placówce pocztowej, na podstawie oryginału dowodu nadania.  Na  dowód przyjęcia reklamacji oraz oryginału potwierdzenia nadania przesyłki Kupujący otrzymuje pokwitowanie. Oryginał potwierdzenia nadania reklamowanej przesyłki może być zwrócony na wniosek Kupującego, za pokwitowaniem, po udzieleniu odpowiedzi na reklamacje przez jednostkę organizacyjną rozpatrującą reklamację.

 20. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego artekago.pl a wyglądem Towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

 21. Towar z kategorii "Pchli targ" jest Towarem posiadającym znamiona użytkowania - mogą występować minimalne wady, wynikające z czasu i sposobu użytkowania.

 22. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres  Artekago Katarzyna Adamczyk-Gorzkowska ul. Golkowicka 10, 30-698 Kraków. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji.  Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie Towary.

 23. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może zrezygnować z Towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można znaleźć na jednej ze stron sklepu (Reklamacje i zwroty). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

 24. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego Sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 25. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 26. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 27. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

© 2011 All Rights Reserved Artekago
Sklep internetowy Shoper.pl