Informacje

Reklamacje i zwroty

.____________________________________________________________________________________________                                                         

.

 

  .....................................

  .....................................

  nazwa i adres firmy

 .

 .

 

                               Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                                 zawartej na odległość

 .

 .

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)

odstępuję od umowy...................................................................... nr. .............

zawartej dnia............................... w.................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)

przekazem pocztowym na adres........................................................................

lub na konto nr  ...............................................................................................

 

Zwracam, w stanie niezmienionym.......................................................................

otrzymany dnia.................................................................................................

 

 .

 .

                                                                                            ...............................

                                                                                                 podpis konsumenta

© 2011 All Rights Reserved Artekago
Sklep internetowy Shoper.pl